Този проект е резултат от съвместното желание на астрономите в България - университетски преподаватели и академични изследователи, с общи усилия и на базата на съществуващите традиции и постижения да превърнем НАО-Рожен в Българския Астро-Център за върхови постижения (Българския Астро-ЦВП), с ключова роля в процеса на развитие и сближаване на българската астрономическа наука с целите на Европейската Научна Програма и на Европейското Изследователско Пространство.

Стратегическият план за превръщането на НАО-Рожен в Българския Астро-ЦВП обхваща периода 2009-2015. Задачите, залегнали в този план, са ориентирани в 3 основни направления:

А. Задачи на национално ниво

  • Подмяна на управляващата електроника на 2м телескоп с цел подобряване качеството на получавания наблюдателен материал.
  • Закупуване и внедряване на по-съвременна наблюдателна апаратура, в частност ешеле-спектрограф, с цел разширяване обхвата на научната дейност чрез включване на нови научни задачи и нови методи на обработка и анализ.
  • Засилване на сътрудничеството със СУ „Св. Климент Охридски“ и ШУ „Епископ Константин Преславски“ с цел осигуряване на по-качествено обучение на студенти и докторанти по специалността астрономия.
  • Създаване и поддръжка на електронен наблюдателен архив с цел интегриране с Европейската Виртуална Обсерватория.
  • Развиване на активна публичната дейност с цел популяризация на астрономията и обогатяване културното ниво на нацията.

B. Задачи на регионално ниво

  • Разширяване и обогатяване на сътрудничеството със сродни институции в региона с цел по-ефективно изпълнение на наблюдателни програми изискващи добро покритие по дълга времева скала.
  • Разработване и предлагане на по-привлекателни докторантски програми (на английски) и организиране на международни школи и квалификационни курсове (на английски) с акцент върху наблюдателната астрономия и съвременните методи за обработка и анализ с цел повече млади хора от съседните нам страни да посещават и работят в НАО.

С. Задачи на европейско ниво

  • Включване на 2м телескоп в европейската мрежа от оптически телескопи с размер на огледалото 2 до 4м, чието изграждане се планира в рамките на ASTRONET.
  • Интегриране с OPTICON и ESO.

Главен изпълнител е Института по Астрономия-БАН, но в проекта участват астрономи от Софийския и Шуменския Университети, както и от Института по Космически изследвания-БАН. Общият брой на участниците е 20, сред които 3 млади научни работници и 6 докторанти.

Стойността на проекта – към есента на 2008 г. - възлиза на 2 260 000 лв. Частично финансиране (около 71 %) е осигурено от фонд „Научни Изследвания“ по линия на Европейската програма „Капацитет“. Търси се допълнително финансиране от други източници.

design: Anton Iliev and Pencho Markishki