Фонд “Научни Изследвания”
http://www.nsfb.net/

Българска Академия на Науките
http://www.bas.bg/

Физически Факултет, Софийския Университет “Св. Кл. Охридски”
http://phys.uni-sofia.bg/

Институт по астрономия с НАО-Рожен при БАН
http://www.astro.bas.bg/index_bg.php

Национална астрономическа обсерватория - Рожен
http://nao-rozhen.org/index_bg.htm

Астрономически Център, Шуменски Университет “Епископ К. Преславски”
http://astro.shu-bg.net/

design: Anton Iliev and Pencho Markishki